Privacybeleid

Ondernemingsgegevens
Deep Bridge Group BV

Handelsnaam
Deep Bridge
www.deepbridge.be

Maatschappelijke zetel
Terbekehofdreef 43
2610 Wilrijk
BE 0677.983.676

+32 (0)3 435 58 60
captain@deepbridge.be

Artikel 1: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, Deep Bridge Group BV respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door jou meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden:

  • de uitvoering van de afgesloten overeenkomst;
  • het verwerken van de bestelling;
  • het versturen van nieuwsbrieven;
  • reclame- en/of marketingdoeleinden.

Je beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kan je via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Deep Bridge Group BV, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kan je ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: je kan je kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan je je steeds richten tot Deep Bridge Group BV.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

Deep Bridge Group BV houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Indien je vragen hebt over dit privacybeleid, kan je ons contacteren op dpo@deepbridge.be.

Inleiding

Bij Deep Bridge Group BV waarderen wij uw vertrouwen wanneer je je persoonsgegevens met ons deelt en wij erkennen dat je mogelijk bezorgd bent over de informatie die je aan ons verstrekt en over hoe wij omgaan met die informatie.

Deze privacyverklaring beschrijft de basis waarop wij uw persoonsgegevens verwerken wanneer je onze sites bezoekt of contact met ons opneemt.

Overzicht van de belangrijkste gegevensverwerking

Deep Bridge Group BV verzamelt en gebruikt persoonsgegevens, welke je verstrekt of die wij over jou verzamelen wanneer je door onze sites navigeert, voor reclamedoeleinden, om onze producten en diensten aan jou te leveren, om contact op te nemen met jou voor marketing- of andere doeleinden, om je gebruik te laten maken van onze aanbiedingen en promoties en voor de analyse en verbetering van de kwaliteit van onze producten en diensten.

Uw toegang tot en gebruik van deze site is onderworpen aan de voorwaarden van onze volledige privacyverklaring en alle toepasselijke wetten. De verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot wat noodzakelijk is met betrekking tot de bovengenoemde doeleinden. Wij vragen alleen waar nodig om uw uitdrukkelijke toestemming via opt-ins, zodat je de volledige controle heeft over de informatie over jou die wij verwerken en bewaren. Anders verwerken wij uw persoonsgegevens alleen indien nodig voor de uitvoering van een contract met u, om een wettelijke verplichting van Deep Bridge Group BV na te leven en/of voor legitieme belangen van Deep Bridge Group BV.

Wij verwerken uw persoonsgegevens gewoonlijk in de Europese Unie, maar deze kunnen ook worden opgeslagen in systemen die zich over de hele wereld bevinden en kunnen namens ons worden verwerkt door externe dienstverleners. Deze systemen en aanbieders kunnen gevestigd zijn in gebieden, zoals de Verenigde Staten, die geen mate van privacybescherming bieden vergelijkbaar met dat in de EU. In dat geval zal Deep Bridge Group BV afdoende technische en organisatorische maatregelen implementeren om uw persoonsgegevens te beschermen en te zorgen voor een beschermingsniveau vergelijkbaar met dat in het land van herkomst. Je kunt meer informatie verkrijgen en uw recht op toegang, rectificatie, verwijdering, bezwaar en gegevensoverdraagbaarheid uitoefenen met betrekking tot uw persoonsgegevens door contact op te nemen met onze Data Protection Officer.

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen door de bijgewerkte versie van de privacyverklaring op onze sites te plaatsen. Wij zullen je informeren over wezenlijke wijzigingen, zodat je de geïmplementeerde wijzigingen volledig kunt begrijpen. Bezoek deze privacyverklaring regelmatig, zodat je op de hoogte blijft van hoe wij je persoonsgegevens gebruiken.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van jou?

Het soort informatie dat en persoonsgegevens die wij over jou verzamelen wanneer je onze sites bezoekt of met ons communiceert, kunnen de volgende zijn:

  • Door jou verstrekte persoonsgegevens, zoals je naam, postadres en andere contactgegevens, zoals je telefoonnummer en e-mailadres, je verzoeken en klachten die je mogelijk hebt en alle andere gegevens die wij ontvangen indien wij met jou communiceren via e-mail, online of via sociale media, alsmede alle overige informatie die je verstrekt — bijvoorbeeld wanneer je je registreert op onze sites, je aanmeldt voor onze nieuwsbrieven, gebruikmaakt van onze aanbiedingen en promoties, feedback levert, enquêtes beantwoordt of onze producten of diensten koopt;
  • Betalingsgegevens, waaronder gegevens voor het doen van aankopen, zoals uw rekeninggegevens, krediet- en debetkaartnummers, vervaldatum, aflever- en factuuradres;
  • Accountaanmeldgegevens, waaronder alle benodigde informatie om een gebruikersaccount aan te maken, zoals een gebruikersnaam, wachtwoord en beveiligingsvraag en antwoord;
  • Automatisch verzamelde gegevens, onder andere informatie over uw computer, IP-adres en browser die wij kunnen verzamelen — bijvoorbeeld wanneer wij op onze sites gebruikmaken van onze eigen cookies of die van derden, webbakens en vergelijkbare technologieën die informatie verzamelen over je gebruik van onze sites of over uw contact met ons via e-mail.
Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen en gebruiken uw persoonsgegevens voor onderstaande doeleinden en op een wettelijke basis. Wees je ervan bewust dat voor zover wij reeds informatie over jou hebben, wij die informatie mogen gebruiken voor dezelfde doeleinden.

Voor legitieme commerciële belangen

Wij kunnen je persoonsgegevens (zowel geaggregeerd als individueel), zoals uw contactgegevens, uw accountgegevens en elektronische identificatiegegevens, informatie betreffende uw aankopen in onze winkels en online, gebruiken voor reclamedoeleinden en voor analyse en verbetering van de kwaliteit van onze producten en diensten, alsmede om je als klant te begrijpen.

Dit houdt ook in dat wij de informatie die je aan ons verstrekt analyseren samen met uw gebruik van onze sites of onze producten en diensten. Wij gebruiken al deze informatie om deze te verbeteren en je een betere gebruikerservaring te bieden (wij analyseren bijvoorbeeld welke webpagina’s je bezoekt, welke producten en diensten je gebruikt en waardeert en hoe je deze producten en diensten gebruikt).

Wij kunnen je persoonsgegevens tevens gebruiken voor legitieme commerciële belangen, zoals: om geaggregeerde statistieken te genereren over de gebruikers van onze producten en diensten; ter ondersteuning van beveiliging en fraudepreventie; voor systeemintegriteitsdoeleinden; om je via e-mail te herinneren aan uw vergeten winkelwagen of om je een orderbevestiging te sturen; ter ondersteuning van onze bedrijfsactiviteiten, om bedrijfsbeleid en procedures uit te voeren; om zakelijke transacties te kunnen doen, zoals een fusie, verkoop, reorganisatie, overdracht van activa of bedrijven van Deep Bridge Group BV, overname, faillissement of vergelijkbare gebeurtenis; en voor andere legitieme zakelijke doeleinden die zijn toegestaan door de toepasselijke wetgeving, waarover wij de relevante informatie zouden verstrekken op dat moment.

Voor het uitvoeren van de voorwaarden van een contract

Voor het kopen van onze producten of diensten of om een prijsvraag, wedstrijd of promotie te ontwikkelen waaraan je mogelijk mee hebt gedaan, om de promotie uit te voeren en contact met jou op te nemen als je wint, om te kunnen antwoorden op elk informatieverzoek dat wordt gedaan via onze contact-functies.

Wij kunnen uw informatie ook gebruiken op basis van uw toestemming, waar gegeven, voor marketingdoeleinden en voor het afstemmen van onze communicatie met jou op basis van je profielen via e-mail, sms, andere elektronische middelen of anderszins. Je kunt uw toestemming op elk moment intrekken, zie “Welke rechten heb je met betrekking tot de persoonsgegevens over jou die wij bewaren”

Om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen

Zoals het bijhouden van passende zakelijke documentatie, het afhandelen van klachten die zijn ingediend bij onze klantenservice, voldoen aan wettelijke verzoeken door overheidsinstanties en het naleven van toepasselijke wetten en regels of zoals anderszins wordt vereist door de wet.

Hoe lang bewaren wij je persoonsgegevens?

Wij bewaren je persoonsgegevens slechts zo lang als nodig is om het doel te vervullen waarvoor deze door jou zijn verstrekt.

Wij kunnen je persoonsgegevens daarom bewaren gedurende een redelijke periode na je laatste contact met ons. Wanneer de persoonsgegevens die wij verzamelen niet langer nodig zijn, vernietigen of verwijderen wij deze op een veilige wijze. In plaats van je persoonsgegevens te vernietigen of wissen, maken wij deze anoniem, zodat deze niet aan jou kunnen worden gekoppeld of naar jou kunnen worden herleid.

In bepaalde gevallen kunnen wij wettelijke of reglementaire verplichtingen hebben waardoor wij specifieke gegevens gedurende een bepaalde tijd moeten bewaren.

Met wie kunnen wij je persoonsgegevens delen?

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met:

Dienstverleners en verwerkers

Wij kunnen externe leveranciers, agenten, dienstverleners en gelieerde entiteiten inschakelen om diensten aan ons te leveren namens ons, zoals ondersteuning voor de interne werking van onze website, mobiele apps of online winkels (waaronder dienstverleners voor sociale media, betalingsverwerkers, merkactivatiebureaus, aanbieders van gegevensanalyse en derden die wij gebruiken voor het verzenden van uw orders naar uw thuisadres, zoals aanbieders van koeriersdiensten) of voor de technische verwerking (bijvoorbeeld hostingdiensten of gegevensopslag) of voor klantrelatiebeheerdiensten, alsmede gerelateerde offline productdiensten of promotionele ondersteuningsdiensten (bijvoorbeeld organisatoren van wedstrijden, trekkingen en prijsvragen, trekkingsaanbieders, evenementenbureaus, leveranciers van prijzen of compensatiepakketten) en andere gerelateerde diensten.

Voor het leveren van hun diensten kunnen zij persoonsgegevens inzien, ontvangen, bewaren of anderszins verwerken namens ons. Onze contracten met deze dienstverleners staan het gebruik van uw informatie voor hun eigen doeleinden niet toe, waaronder marketingdoeleinden. In overeenstemming met de toepasselijke wettelijke vereisten zetten wij commercieel redelijke stappen om derden te verplichten uw persoonsgegevens afdoende te beschermen en deze alleen te verwerken volgens onze instructies.

Partners

Wij kunnen je af en toe een dienst of toepassing aanbieden in samenwerking met partners (bijvoorbeeld medesponsoren, licentiegevers of distributeurs van onze merkproducten). Wij moeten daarom mogelijk uw persoonsgegevens bekendmaken aan die partners.

In overeenstemming met de toepasselijke wettelijke vereisten zetten wij commercieel redelijke stappen om derden te verplichten uw persoonsgegevens afdoende te beschermen en deze alleen te verwerken volgens onze instructies of als medeverantwoordelijke voor de verwerking.

In gevallen waarin de bekendmaking van uw persoonsgegevens aan externe partners plaatsvindt op basis van uw toestemming of uw verzoek dat te doen, zullen wij waar relevant je duidelijk informeren over het delen ervan en heb je de keuze om niet deel te nemen of bezwaar te maken tegen het delen.

Derden in geval van wettelijke verplichtingen

Wij kunnen uw persoonsgegevens ook bekendmaken indien wij menen dat de wet ons daartoe verplicht, of dat bekendmaking daarvan redelijkerwijs noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke processen.

Wanneer wij van mening zijn dat het noodzakelijk of gepast is om persoonsgegevens bekend te maken aan wetshandhavingsautoriteiten, bijvoorbeeld om daadwerkelijke of vermoede fraude of wetsovertredingen, beveiligingsinbreuken of overtredingen van deze privacyverklaring te onderzoeken; om te antwoorden op claims tegen ons; en om de rechten, eigendommen of persoonlijke veiligheid van Deep Bridge Group BV, onze klanten of het publiek te beschermen.

Derden in geval van zakelijke transacties

Daarnaast kan informatie over onze klanten, waaronder persoonsgegevens, bekend worden gemaakt als onderdeel van een fusie, verkoop, reorganisatie, overdracht van activa of bedrijven van Deep Bridge Group BV, overname, faillissement of vergelijkbare gebeurtenis.

Internationale overdracht van uw persoonsgegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens gewoonlijk binnen de Europese Unie. Desondanks kan het mondiale karakter van ons bedrijf betekenen dat uw persoonsgegevens incidenteel bekend moeten worden gemaakt aan niet-Europese entiteiten van Deep Bridge Group BV, waarvoor zij een overeenkomst voor gegevensoverdracht zijn aangegaan die deze grensoverschrijdende overdracht regelt.

Wij maken ook gebruik van sommige externe leveranciers ter ondersteuning bij de levering van zakelijke diensten. Deze derden kunnen toegang hebben tot uw persoonsgegevens of deze slechts hosten, maar doen dit altijd volgens onze instructies en onderworpen aan een contractuele relatie. Wanneer deze derden zich bevinden in gebieden (zoals de Verenigde Staten) die geen mate van privacybescherming bieden vergelijkbaar met dat in de EU, zullen wij alle noodzakelijke stappen nemen om te verifiëren dat uw persoonsgegevens afdoende worden beschermd. Dit zal worden gedaan door overeenkomsten voor gegevensoverdracht aan te gaan of door ervoor te zorgen dat derden gecertificeerd zijn volgens passende regelingen voor gegevensbescherming (bijvoorbeeld het EU-VS-privacyschild).

Hoe houden wij uw persoonsgegevens veilig?

Wij maken gebruik van een reeks fysieke, technische en administratieve beveiligingsstandaarden, -technologieën en -procedures om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, wijziging, vernietiging of beschadiging op een passend niveau, afhankelijk van de gevoeligheid van de informatie.

Wij ondernemen stappen om de toegang tot uw persoonsgegevens te beperken tot de personen die toegang ertoe moeten hebben voor een van de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden.

Wij zorgen er verder contractueel voor dat derden die uw persoonsgegevens verwerken op gelijke, veilige wijze zorgt voor de vertrouwelijkheid en integriteit van uw gegevens.

Artikel 2: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden.

Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer je een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

First party cookies zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren.

Third party cookies zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bv. een aanwezige marketing of advertentieplug-in.

Je kunt je internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat je een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van je harde schijf worden verwijderd. Dit kan je doen via de instellingen van je browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat je bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, ga je akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 3: Aantasting geldigheid — Niet-verzaking

Indien een bepaling van deze voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. Het nalaten op gelijk welk moment door Deep Bridge Group BV om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 4: Wijziging voorwaarden

Deze voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Deep Bridge Group BV. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige voorwaarden.

Artikel 5: Toepasselijk recht — Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht. De rechtbanken van de woonplaats van de consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform.