Wedstrijdreglement

1. Organisator

Deze wedstrijd zonder aankoopverplichting wordt georganiseerd door Deep Bridge Group BV, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in de Terbekehofdreef 43 in 2610 Wilrijk (RPR Antwerpen n°0677.983.676), hierna genoemd: “Deep Bridge”.

Deelname aan de wedstrijd houdt een onvoorwaardelijke aanvaarding in van de bepalingen van dit reglement en van elke beslissing die Deep Bridge dient te treffen in het kader van deze wedstrijd.

2. Wie kan deelnemen?

A. Deelnemingsvoorwaarden

Deelname aan de wedstrijd is toegelaten voor inwoners van België en/of Nederland (zie bepalingen op de wedstrijdpagina). Minderjarigen dienen de toestemming van hun ouders/voogd te hebben alvorens aan deze wedstrijd deel te nemen. Deze toestemming kan door Deep Bridge worden opgevraagd alvorens de prijs uit te reiken aan een minderjarige.

Aangezien deelname aan de wedstrijd online plaats vindt, worden geen communicatiekosten in rekening gebracht. Deelname is volledig gratis.

B. Onverenigbaarheden

Kunnen niet aan deze wedstrijd deelnemen: personeel en zelfstandige medewerkers van Deep Bridge, alsook hun directe gezinsleden (echtgenoten en aanverwanten tot in de eerste graad).

Wie toch op de lijst van de kandidaten of winnaars komt of zelfs wie een prijs wint zonder volledig te voldoen aan alle deelnemingsvoorwaarden van het wedstrijdreglement, verliest automatisch zijn prijs, zonder schadevergoeding en zonder enig recht op verhaal.

3. Wedstrijdverloop

3.1 In het geval de wedstrijd een kennisvraag betreft, wordt aan de deelnemer gevraagd het juiste antwoord op te geven. In geval meerdere deelnemers een juist antwoord insturen, wordt de winnaar bepaald door het stellen van een schiftingsvraag.

3.2 In het geval de wedstrijd een creatieve inbreng van de deelnemer betreft (zoals bijvoorbeeld een foto, tekst of video) worden de winnaar of winnaars bepaald door een door Deep Bridge aangestelde jury in functie van de door Deep Bridge vooropgestelde beoordelingscriteria. Door deel te nemen aan een wedstrijd met creatieve inbreng, verleent de deelnemer Deep Bridge de kosteloze toestemming om deze creatieve inbreng zonder enige beperking in tijd en ruimte te publiceren op de website(s) van Deep Bridge en andere online kanalen onder de redactionele verantwoordelijkheid van Deep Bridge, alsook te verwerken in audiovisuele producties en deze producties op om het even welke technische wijze, lineair of on demand, uit te zenden of op zijn initiatief te laten uitzenden, alsook te (laten) reproduceren op welke drager dan ook en deze te (laten) distribueren.

Deep Bridge is in geen geval verplicht om een creatieve inbreng ook effectief te publiceren en te gebruiken, en kan op elk ogenblik en om welke reden dan ook een creatieve inbreng verwijderen. Dit kan bijvoorbeeld indien Deep Bridge vermoedens heeft dat de creatieve inbreng niet voldoet aan de gestelde voorwaarden of wanneer deze om welke reden dan ook niet gepast wordt bevonden.

4. De prijs

Overdraagbaarheid van de prijs

De prijs is nominatief (strikt op naam van de winnaars) en kan niet doorgegeven of verkocht worden. Het is ook verboden de prijs gratis aan te bieden of in een veiling aan te bieden op internetsites. Als op een of andere manier zou blijken dat de winnaar de prijs toch probeert te verkopen (bv. door hem te koop aan te bieden op een website, via een krant,…), dan heeft Deep Bridge het recht de prijs in te trekken zonder dat daar een vergoeding of compensatie tegenover staat. De prijs is dan terug beschikbaar voor Deep Bridge en kan dus aan een andere deelnemer worden toegekend.

Deep Bridge kan de inhoud van de prijzen volledig of deels vervangen door een gelijkwaardige prijs, mocht deze prijs niet beschikbaar zijn om welke reden dan ook, zonder enig recht op vergoeding of compensatie in hoofde van de winnaar.

Deep Bridge is niet verantwoordelijk voor het niet kunnen bezorgen van een prijs wanneer de deelnemer onvoldoende, onvolledige of foute contactgegevens opgaf bij zijn deelname.

5. Persoonsgegevens

5.1 De deelnemers erkennen dat hun persoonsgegevens, zoals gedefinieerd in het privacybeleid van Deep Bridge, verwerkt zullen worden in het kader van de wedstrijd.

De contactgegevens die de deelnemers aan Deep Bridge meedelen, zullen uitsluitend gebruikt worden om hen te contacteren in geval zij een prijs hebben gewonnen, en zullen niet langer dan noodzakelijk worden bewaard. Daarnaast kan het IP-adres van de deelnemer worden geanalyseerd om, in geval van discussie of vermoedens van wedstrijdvervalsing, na te gaan of deelnemers uit Nederland dan wel België komen. Deelnemers kunnen hun gegevens kosteloos inzien of verbeteren door een verzoek daaromtrent per brief te richten aan Deep Bridge op bovenvermeld adres met een kopie van hun identiteitskaart.

Daarnaast wordt een “opt-in”-mogelijkheid voorzien om door Deep Bridge per e-mail op de hoogte te worden gehouden van haar activiteiten.

5.2 Deelnemers gaan er door hun deelname mee akkoord dat indien ze een prijs winnen, zij eventueel met foto en naam kunnen verschijnen op de website en andere online kanalen onder de redactionele verantwoordelijkheid van Deep Bridge, alsook andere online kanalen van eventuele medeorganisatoren, alsook in geschreven pers. Zij gaan er ook mee akkoord dat Deep Bridge hen kan filmen voor een reportage over de wedstrijd.

6. Algemene bepalingen

Deep Bridge is niet verantwoordelijk voor mogelijke schade, lichamelijke letsels of ongevallen die zich zouden kunnen voordoen als gevolg van het winnen van een prijs en/of deelname aan een wedstrijd.

Indien Deep Bridge genoodzaakt is een wedstrijd uit te stellen, in te korten of in te trekken, het wedstrijdreglement te wijzigen of de wedstrijdformule aan te passen, kan Deep Bridge hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.

Deep Bridge behoudt zich het recht voor om de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien programmatorische, technische of organisatorische omstandigheden dit vereisen.

Indien een bepaling uit dit wedstrijdreglement nietig en/of niet-afdwingbaar zou zijn, heeft dit geen enkele invloed op de geldigheid van de overige bepalingen of dit reglement. Deep Bridge zal deze bepaling vervangen door een geldige bepaling die zoveel als wettelijk mogelijk overeenstemt met de strekking en inhoud van de oorspronkelijke bepaling.

Als het verloop van deze wedstrijd door een technisch incident verstoord zou worden (bv. indien de website offline gaat), zal alles in het werk gesteld worden om deze storende effecten te neutraliseren. Deep Bridge kan echter niet aansprakelijk gesteld worden voor enig nadeel dat zou voortvloeien uit deze technische incidenten.

In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt Deep Bridge zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan deze en/of andere wedstrijden die zij organiseren, uit te sluiten.

Dit reglement wordt bekendgemaakt op de websites van Deep Bridge en kan daar desgewenst worden afgeprint. Alle bijkomende publicaties in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement, tenzij duidelijk anderszins bepaald. Alle beslissingen van Deep Bridge in het kader van deze wedstrijd zijn definitief en onherroepelijk.

Een overzicht van de uitgekeerde prijzen kan per brief worden opgevraagd door een schrijven te richten aan Deep Bridge op bovenvermeld adres, met een daarbij horende voldoende gefrankeerde enveloppe voor retourzending. Ook eventuele klachten omtrent de wedstrijd kunnen op bovenvermeld adres worden gemeld, waarna Deep Bridge met de deelnemer contact zal opnemen. Over andere aspecten van de wedstrijd wordt geen correspondentie gevoerd.

7. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Deze overeenkomst wordt, naargelang de woonplaats van de deelnemer, beheerst door het Belgisch of het Nederlands recht.  Elke betwisting omtrent de wedstrijd en/of dit reglement dient eerst voorgelegd te worden aan Deep Bridge. Indien onderling overleg geen uitkomst biedt, zal de betwisting exclusief worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in het arrondissement Antwerpen.