REGLEMENT


Win een citytrip voor jou en 2 vriend(inn)en naar Stockholm of Londen, of een weekendje weg voor 2 naar Santorini
Door deelname aan de wedstrijd met aankoopverplichting ‘Win een citytrip voor jou en 2 vriend(inn)en naar Stockholm of Londen, of een weekendje weg voor 2 naar Santorini’ van Deep Bridge Licensing, aanvaardt de deelnemer (m/v) onderstaand reglement.


1. De wedstrijd ‘Win een citytrip voor jou en 2 vriend(inn)en naar Stockholm of Londen, of een weekendje weg voor 2 naar Santorini’ (hierna genoemd als wedstrijd) van Deep Bridge Licensing VOF – Terbekehofdreef 43 -2610 Wilrijk met Ondernemingsnummer 0677.983.676 (hierna genoemd als Deep Bridge), is toegankelijk voor elke meerderjarige die zijn woonplaats in België heeft. Personeelsleden en freelance medewerkers van Deep Bridge en hun inwonende familieleden, kunnen deelnemen aan de wedstrijd maar worden uitgesloten als winnaar. Elke deelnemer mag deelnemen per aankoop (van de musical MAMMA MIA). Elke aankoop heeft een reserveringsnummer (bestaande uit 8 cijfers), elk nummer mag slechts 1 keer worden gebruikt. Deelname aan de wedstrijd met aankoopverplichting is exclusief voorbehouden aan natuurlijke personen die voldoen aan de aankoopverplichting. Het niet-naleven van dit reglement door de deelnemer leidt automatisch tot de volstrekte nietigheid van zijn deelname evenals het verlies van zijn winst in voorkomend geval, zonder dat Deep Bridge hiervoor verantwoordelijk kan worden gesteld en zonder recht op enige compensatie. Er kan op geen enkele andere manier deelgenomen worden aan de wedstrijd dan die beschreven in huidig reglement.
Het reglement is beschikbaar op de website https://www.deepbridge.be/mammamia/fabbalous

2. De wedstrijd loopt af op 16 juni 2019.

3. Over de wedstrijd, het wedstrijdreglement en de wedstrijdbeslissing worden geen schriftelijke noch mondelinge of telefonische gesprekken gevoerd. Door deelname aan deze wedstrijd verklaart de deelnemer zich uitdrukkelijk akkoord met de voorwaarden. De aanduiding van de winnaars is definitief en wordt door Deep Bridge vastgesteld. De winnaars worden uitsluitend bepaald op basis van een computerprocedé. Deep Bridge behoudt zich het recht voor om, bij onregelmatigheden, deelnemers uit te sluiten.

4. Deep Bridge zal de persoonsgegevens opnemen in haar bestand voor promotie- en marketingdoeleinden. Deze gegevens kunnen ook doorgegeven worden aan derden. De wet van 8/12/92 met betrekking tot de bescherming van de privacy wordt hierbij strikt gerespecteerd. De deelnemers hebben te allen tijde het recht van raadpleging tot deze gegevens, verbetering of schrapping.

5. Deelnemers aan de wedstrijd maken kans op één van de 3 citytrips ter waarde van €1.350:
Citytrip 3 vriendinnen (Stockholm): Geldig voor een citytrip Stockholm voor 3 vrouwen voor 2 nachten: hotel met ontbijt, transport, 3 toegangstickets voor ABBA The Museum en een diner – de reis zal in onderling overleg plaatsvinden tussen 1 september en 30 oktober 2019.

Citytrip voor 3 vrienden (Londen): Geldig voor een citytrip Londen voor 3 mannen voor 2 nachten: hotel met ontbijt, transport, 3 toegangstickets voor een musical en een diner – de reis zal in onderling overleg plaatsvinden tussen 1 september en 30 oktober 2019.

Citytrip voor koppel (Santorini) : Geldig voor een weekendje Santorini met 2 personen voor 2 nachten: hotel met ontbijt, transport, en een diner – de reis zal in onderling overleg plaatsvinden tussen 1 september en 30 oktober 2019.

De winnaars kunnen enkel aanspraak maken op één van de drie city-trips zoals bovenstaand beschreven, met een maximale waarde van €1.350. Extra kosten kunnen niet verhaald worden op Deep Bridge en zijn volledig ten laste van de winnaars zelf. Deep Bridge is geen enkele (schade)vergoeding en/of verplichting verschuldigd wanneer de winnaar niet tijdig zijn gewonnen vakantietrip kan boeken en het recht op de prijs daardoor komt te vervallen. De prijzen zijn niet inruilbaar voor contanten en kunnen niet ingewisseld worden voor andere voordelen. De prijs kan niet worden overgedragen.

6. Tussen de start van de ticketverkoop van de musical ‘MAMMA MIA!’ en 16 juni 2019 koopt de deelnemer via het ticketplatform https://www.teleticketservice.com minimaal 1 ticket voor de musical ‘Mamma Mia!’ van Deep Bridge, om zijn deelname te activeren. Deelnemers mogen zo vaak deelnemen als ze unieke reserveringsnummers hebben (per bestelling ontvangt de deelnemer 1 reserveringsnummer), maar moeten minstens één ticket kopen. Iedereen die tussen de start van de ticketverkoop van de musical ‘Mamma Mia!’ en 16 juni 2019 een ticket kocht via het ticketplatform https://www.teleticketservice.com , ontvangt op maandag 17 juni 2019 een e-mail op het e-mail adres dat hij/zij bij het ticketplatform opgaf. Via deze e-mail moet een deelnemer voor 23 juni zijn deelname aan de wedstrijd bevestigen, en een hoofdvraag en een schiftingsvraag beantwoorden. De 3 deelnemers met een geldige en volledige deelname, die de hoofdvraag juist beantwoorden en het juiste antwoord op de schiftingsvraag het dichtst benaderen, worden aangeduid als winnaars. Bij een ex aequo, wint diegene die als eerste het juiste antwoord op de schiftingsvraag heeft beantwoord. Deelname dient steeds ten persoonlijke titel te gebeuren en kan in geen geval uitgaan van meerdere personen.

7. De winnaars zullen ten laatste 7 dagen na afloop van de trekking per e-mail, per post of per telefoon persoonlijk op de hoogte worden gebracht. Het recht op de prijs vervalt:
• wanneer het e-mailadres, postadres of telefoonnummer waarmee de deelnemer aan de wedstrijd meedoet / zich registreerde tijdens de aankoop van tickets, niet correct is en de winnaar bijgevolg niet kan gecontacteerd worden;
• wanneer de winnaar zijn prijs niet bevestigt binnen de in de correspondentie aangeduide periode;
• wanneer duidelijk is dat de gegevens van de deelnemer niet overeenstemmen met de werkelijkheid;
• wanneer er sprake is van misbruik, misleiding of bedrog (deelnames d.m.v. script, fictieve personen,…)
• de betaling van de tickets waarmee wordt deelgenomen, niet op het rekeningnummer van Teleticketservice is ontvangen op uiterlijk 23 juni 2019
Deelnemers gaan er impliciet mee akkoord dat zij als winnaar met naam en foto op de verschillende communicatieplatformen van Deep Bridge (facebookpagina/twitter/instagram/website/…) kunnen vermeld worden.
Deelnemers gaan er ook uitdrukkelijk mee akkoord dat van de gewonnen citytrip een verslag wordt gemaakt en gedeeld op de verschillende communicatieplatformen van Deep Bridge.

8. Deelname aan de wedstrijd impliceert kennis en aanvaarding van de kenmerken en de beperkingen van het internet, met name wat de technische prestaties betreft, het risico op onderbrekingen en, meer in het algemeen, de risico’s die eigen zijn aan elke verbinding en overdracht via het internet, de afwezigheid van beveiliging van bepaalde gegevens tegen eventuele omleidingen en de risico’s op besmetting door eventuele virussen op het netwerk.

9. Deep Bridge kan bijgevolg in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor onder meer:
• transmissies via het Internet;
• slecht functioneren van het Internet en/of gebruikte software;
• de gevolgen van virussen, bugs, anomalieën, technische gebreken;
• om het even welke technische, hardware- en softwaregebreken, van welke aard ook.

Deep Bridge kan evenmin aansprakelijk worden gesteld als de wedstrijd moet gewijzigd, ingekort of geannuleerd worden wegens overmacht of om redenen buiten haar wil. Druk-, spel-, zet- of andere dergelijke fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor schadevergoeding of welke verplichting dan ook vanwege Deep Bridge.